برچسب گذاری توسط: دستگاه تنظیم موتور و سوخت به طور اتوماتیكدستگاه سوخت سنج (چهار گاز )