برچسب گذاری توسط: دیافراگم وفشارسنج تفاضلی

دانلود پاورپوینت دیافراگم و فشارسنج تفاضلی 31 صفحه + doc

درمكانیك سیالات وبه ویژه درهیدرولیك،غالباً فشار نسبی سیالات موردنظراستتنهادربعضی مواردنادرمثل فشاربخاراشباع مایعاتناچاریم كه ازفشارمطلق استفاده كنیم بدین ترتیب هركجا كه مقصود فشار مطلق باشد آنرامشخص خواهیم كرد ودرغیر این صورت مقصود فشار نسبی می...