برچسب گذاری توسط: دیوار

بررسی دیوارهای موازی 29 صفحه + doc

“ردیف های موازی از دو سری ساختمان معرف اصطلاحی است كه ما به عنوان خیابان شناخته ایم خیابان مملو از ساختمان هاست خیابان خانه ها را از هم جدا می كند و آنچه كه...