برچسب گذاری توسط: دی اكسید سدیم

بازیابی اکسیدهای عناصر نادر خاکی از یک محصول فرعی اسید فسفریک 41 صفحه + doc

در این مقاله فرآیند Solvemextraction برای بازیابی دی اكسید سدیم بادرجه خلوص باسما و همچنن بازیابی اكسید عناصر نادرخاكی سنگین غلیظ شده ، از اكسیدهای عناصر نادرخاكی كه بصورت مخلوط باهم وجود دارند، توضیح...