برچسب گذاری توسط: ذخیره گلیكوژن عضلات تخلیه می شود