برچسب گذاری توسط: ذوق و زیبایی

بررسی فلسفه زیبایی شناسی 55 صفحه + doc

فلسفه‌هایی كه در اوایل دورة مدرن ، ایده‌های مربوط به هنر زیبا و حوزة‌ مشخص ارزش زیبایی‌شناسانه را توسعه دادند، تبدیل به متون بنیادین نظریة زیبایی شناسی معاصر شدند، و در این مقاله به...