برچسب گذاری توسط: رئالیسم

تحقیق هنر رماتیک 37 صفحه + doc

رمانتیسسم از تحول روحی انسان های اروپایی آغاز د و تعریف آن راه و روش یا جهتی عقلانی است كه بسیاری جنبه ها مانند ادبیات ، نقاشی ، موسیقی ، معماری ، نقد گرایی...