برچسب گذاری توسط: رابطه بین عزت نفس و افكار غیر منطقی در دانش آموزان

بررسی رابطه بین عزت نفس و افكار غیر منطقی در دانش آموزان 118 صفحه + doc

پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه بین عزت نفس و افکار غیر منطقی در دانش اموزان دبیرستانی دخترانه شهرستان نظراباد می باشد فرضیه هایی که به معرض ازمایش گذاشته شده اند عبارتند از1ایا بین...