برچسب گذاری توسط: رابطه قرآن و اقتصاد

اقتصاد از نظر قرآن 13 صفحه + doc

مدلها و الگوهای اقتصادی از آن جا كه به شدت تابع شرایط زمانی و مكانی می باشد، قابل تجویز و ارائه به طور كلی از سوی مكتب اسلام نبوده است اما قوانین ثابت و...