برچسب گذاری توسط: راهبردهای لایحه

راهبردهای لایحه طرح جامع درآمدهای پایدار شهرداری تهران 31 صفحه + doc

شورای اسلامی شهر تهران با درک ضرورت تحول درنظام درآمدی شهرداری تهران با تصویب مصوبه دو فوریتی در تاریخ 171185 شهرداری تهران را مکلف به تهیه و ارائه طرح جامع درآمدهای پایدار شهرداری نمود...