برچسب گذاری توسط: راهکار اجرایی سیستم حراج چای

اقتصاد چای در ایران 26 صفحه + doc

براساس اسناد و مدارک موجود ، نخستین بار در سال 1262 شمسی مقارن سلطنت ناصرالدین شاه قاجار شخصی به نام حاج محمد حسین اصفهانی کشت چای را در ایران آغاز نمود ، ولی به...