برچسب گذاری توسط: راه سنتی پیشگیری از بیماری تب شیر

دانلود مقاله بیماریهای متابولیکی گاو شیری 14 صفحه + doc

بیماریهای متابولیکی گاو شیری زایمان و اولین ماه بعد از زایمان دوره بحرانی گاوهای شیری می باشد بنابراین مدیریت صحیح گاوهای خشك نقش مهمی در كنترل بیماریهای متابولیكی در زایمان یا دوره نزدیك به...