برچسب گذاری توسط: رزینهای فنولیک

بررسی تحلیل كمانش ورقهای مدورمركب ارتوتروپ با استفاده از نرم افزار المان محدود 196 صفحه + doc

در این پایان نامه رفتار كمانش ورق های دایره ای شكل مركب با استفاده از تئوری المان محدود و نرم افزار ANSYS مورد بررسی قرار گرفته است هدف از این پایان‌نامه بدست آوردن بارهای...