برچسب گذاری توسط: رشته‌های اصلی رشته‌های مرتبط با رشته‌های اصلی‏

آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان 57 صفحه + doc

قانون ـ قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان ـ مصوب 1374‏ مهندسی ساختمان ـ امور فنی و مهندسی، معماری و شهرسازی، بخش‌های ساختمان و شهرسازی‏ سازمان ـ‌ سازمان نظام مهندسی ساختمان نظام مهندسی استان...