برچسب گذاری توسط: رضایت شغلی كاركنان

بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی كاركنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی 82 صفحه + doc

در مباحث مربوط به مدیریت، بحثهای مدیریت نیروی انسانی و انگیزش كاركنان جایگاه ویژه ای دارند مدیریت در كنار سایر كاركردهای خود ضمت بكارگیری روشهای برای جذب مناسب ترین افراد برای مناسب ترین كارها،...