برچسب گذاری توسط: رفتار ترجیح آمیز چین با كشورهای در‌حال توسعه

اقتصاد چین 38 صفحه + doc

گشودن درهاى چین به روى جهان خارج بعد از سال ۱۹۸۷ به یك گزینه و شیوه استراتژیك تبدیل شد اگرچه برخى از این گونه تجربه ها در بعضى از كشورهاى ماركسیستى با شكست مواجه...