برچسب گذاری توسط: رفتار خمید

ارزیابی رفتار تنش – كرنش سنگها با استفاده از دستگاه آزمایش خودكنترل 32 صفحه + doc

مطالعه رفتار سنگ ها بر خلاف بعضی از مصالح مهندسی در محدوده الاستیك خلاصه نمی شود جهت تعیین رفتار واقعی توده های سنگی، مطالعه رفتار سنگ ها در تمام مراحل بارگذاری حتی پس از...