برچسب گذاری توسط: رفتار ساخت فشار حلقوی در چاهها با دما و فشار بالا 22 صDOC