برچسب گذاری توسط: رنسانس و ادبیات ایتالیا

نقد جدید 76 صفحه + doc

از لحاظ تاریخ دنیای قرون وسطی با سقوط تدریجی روم در مقابل هجوم روز افزون قبایل بربر سر بر آورد2 در هر حال آنچه در سخنان این نخستین بنیانگذاران قرون وسطی برای ما در...