برچسب گذاری توسط: رنگرزری پارچه های پنبه ای قبل از هیدرولیز آنزیمی

بررسی تاثیر آنزیم بر روی كالاهای رنگرزی شده با رنگ مستقیم 93 صفحه + doc

همگام با رشد فزایندة استفاده از فرآیندهای بیوتكنولوژی در صنعت، استفاده از آنزیم‌ها در صنایع نساجی نیز گسترش چشمگیری داشته است به عنوان مهمترین نمونه از این موارد می‌توان هیدرولیز كتنرل شده آنزیمی كالاهای...