برچسب گذاری توسط: رنگ در نشانه

دانلود پژوهش رنگ در نشانه (پیكتوگرام) 123 صفحه + doc

طراحی پیكتوگرام برای فرودگاه بین‌المللی امام خمینی هدف از انتخاب عنوان (رنگ در نشانه پیكتوگرام) شناختن مخاطب و ایجاد ارتباط و نفوذ در احساس و اندیشة او می‌باشد بسیار اتفاق افتاده است كه در...