برچسب گذاری توسط: روسیه RUSIA

بررسی شوروی (فروپاشی و …) 68 صفحه + doc

تولد پانزده جمهوری جدید در جامعه جهانی و پیوستن آنها به خیل سایر كشورها از پیامدهای مهم فروپاشی اتحاد جماهیر شوری به شمار می‌رود به دیگر سخن، می‌توان چنین اذعان داشت كه نه تنها...