برچسب گذاری توسط: روشهای اقتصادی جلوگیری از ضایعات

اقتصاد کشاورزی 41 صفحه + doc

اقتصاد کشاورزی، در جهان امروز یکی از مشکلات اساسی بشر تأمین نیازهای غذایی است، به گونه‌ای که امنیت غذایی به عنوان یکی از اهداف مهم سرلوحه برنامه‌های دولتها قرار گرفته‌است بدون شک به منظور...