برچسب گذاری توسط: روشهای خود میزانی کاهش اضطراب

بررسی اضطراب و افسردگی در بین معلمان مدارس + پرسشنامه 105 صفحه + doc

هر كدام از افراد جامعه امروزی در برخورد مستقیم با انواع استرسها و شرایط عصبی قرار دارند محیط زندگی اجتماعی ، خانواده وهر آنچه فرد با آن در ارتباط است میتواند بعنوان عامل تنش...