برچسب گذاری توسط: روشهای مستقیم تعیین تبخیر تعرق آبیاری