برچسب گذاری توسط: روش تعیین ژنوتیپ با استفاده از نشانگرهایی كه بر روی قطعه كروموزومی خاص

دانلود مقاله اصلاح نژاد دام علم و هنر تثبت ژنهای موثر در تولید اقتصادی دام 9 صفحه + doc

مدلهای استفاده شده در ژنتیك كمی عمدتا اثر تجمعی ژنهایی را كه عهده دار ایجاد تنوع در صفات می باشند مورد توجه قرار می دهند و فرض اصلی در این مبحث، تفكیك همزمان بسیاری...