برچسب گذاری توسط: روش تهیه اترها

پاورپوینت شیمی آلی 2 125 صفحه + ppt

نامگذاری اترها نام دوجزء آلی را مشخص کنید و لغت اتر را به آن اضافه کنید اگر در مولکول بیش از دو اتصال اتری موجود باشد یا گروههای عاملی دیگر هم باشند بهتر است...