برچسب گذاری توسط: روش ساخت الكترود

بررسی جوشكاری و انواع آن 75 صفحه + doc

از ابتدای خلقت بشر مساله اتصال و به هم بستن و ضرورت دستیابی به شیوه های آسانتر برای ایجاد اتصالات مطرح بوده است ایجاد اتصال در شكلهای پیشین خود از به هم بستن شاخه...