برچسب گذاری توسط: روش شناسی تحلیل

بررسی روابط زوجین با والدین خود و مشکلات ناشی از آن 112 صفحه + doc

والر در این باب اشاره دارد به گرایش ناآگاهانه ای كه در افراد وجود دارد، میل به این باشد كه در زندگی زناشویی خویش تصویر دوست داشتنی والدین خود را جستجو می كنند (همان)...