برچسب گذاری توسط: روش غوطه وری

خوردگی عامل تخریب فلزات 13 صفحه + doc

خوردگی عامل تخریب است که باعث از بین رفتن فلزات وکاهش عمر آن می شود بدین منظور جهت محافظت از فلزات باید سطوح فلزات در مقابل عوامل خوردگی مقاوم شوند یکی از این روشها...