برچسب گذاری توسط: روش میکرو

نقطه جوش 49 صفحه + doc

نقطه جوش مولکولهای مایع دائما حرکت می‌کنندتعدادی از این مولکولها هنگامی که در سطح مایع هستند میتوانند به فضای بالای مایع بگریزندمایعی را در ظرف بسته ای که هوایش تخلیه شده در نظر بگیریدتعداد...