برچسب گذاری توسط: روش های تولید شیمیایی و آنزیمی گلوکز مایع