برچسب گذاری توسط: روش کار باتیک

چاپ کلاقه ای 24 صفحه + doc

یکی از صنایع دستی کاربردی، چاپ کلاقه ای (باتیک) نام دارد در واقع باتیک یا چاپ کلاقه ای هنری است که به وسیله موم و رنگ های مختلف، پارچه های ساده یا سفید مخصوصا...