برچسب گذاری توسط: روش dewatering

آزمایش تراكم خاک 8 صفحه + doc

هدف از انجام عملیات تراكم ، كاهش میزان تخلخل خاك است وجود آب تا میزان مشخصی سبب تسهیل این عملیات می شود بدست آوردن این حد رطوبت و وزن مخصوص خشك بیشینه خاك پس...