برچسب گذاری توسط: ساختمانهای بنایی مركب

اصول مقاوم سازی ساختمانها 46 صفحه + doc

بارهای غیر مترقبه یا غیرمعمول شامل بارهایی می‌باشند كه در روش‌های متداول، سازه معمولاً برای آنها طراحی نمی‌گردد دو گروه عمدة این بارها عبارتند از 1 بارگذاری ناشی از انفجار 2 بارگذاری ناشی از...