برچسب گذاری توسط: شرایط جغرافیایی و اقلیمی پرورش طیور

دانلود مقاله پرورش طیور 20 صفحه + doc

قسمت عمده ای از هزینه های سرمایه گذاری واحد پرورش طیور سرف تهیه جایگاه نگهداری می شود و در صورتی كه به این موضوع اهمیت داده نشود ممكن است بر روی طیور كه حیوان...