برچسب گذاری توسط: شعر شاملو

بررسی فراهنجاری های زبانی شعر شاملو 179 صفحه + doc

پژوهش حاضر با عنوان بررسی فراهنجاری های زبانی شعر شاملو کوششی است جهت شناساندن سبک فردی شعر شاملو به لحاظ معیارهای زبانشناختی یافته های این پژوهش از طریق بررسی منتخب اشعار شاملو در کلیه...