برچسب گذاری توسط: شكستگیهای استخوانی دیرجوش خورده عفونی

بررسی ترمیم شكستگی استخوان 126 صفحه + doc

عموماً ترمیم شكستگی استخوان در یك شیوة منظم و با اجزای تشكیل دهنده مكانیكی و بیولوژیكی مناسب كه در حال حاضر موجود است، دنبال می شود تكنیكهای جراحی بهبود یافته و جراحیهای پیوند زدن،...