برچسب گذاری توسط: شكل و ساخت توده‌های ماگمایی

كلیات سنگهای رسوبی، آذرین و دگرگونی 56 صفحه + doc

بافت سنگهای آذرین به اندازه، شكل، چگونگی قرار گرفتن و رابطه فیزیكی كانیهای موجود در سنگ اشاره می كند برخی سنگها از بلورهای بسیار دانه درشت ساخته شده اند ، بلورهای سازنده برخی دیگر...