برچسب گذاری توسط: شكل گیری جامعه فراصنعتی در نیمه قرن بیستم

پست مدرنیسم و هنرهای تجسمی 85 صفحه + doc

این پروژه از سه فصل با عناوین پست مدرنیسم ، پست مدرنیسم و هنرهای تجسمی، آشنایی با چهار نقاش معاصر جهان تشكیل شده است در توضیح مطالب مورد بحث در صفحات آتی ذكر این...