برچسب گذاری توسط: شمع كوبی

گزارش كارآموزی مراحل اجرایی سازه 48 صفحه + doc

قبل از شروع هر نوع عملیات ساختمانی باید زمین محل ساختمان بازدید شده و وضعیت و فاصله آن نسبت به خیابانها و جاده‌های اطراف مورد بازرسی قرار گیرد و همچنین پستی و بلندی زمین...