برچسب گذاری توسط: شناسایی ماهیان جهت پی بردن به زیست شناسی

بررسی آبزیان سد 15 خرداد 81 صفحه + doc

هدف از بررسی و مطالعه آبزیان رودخانه و منابع آبی شناسایی استعدادهاست كه یكی از نكات مهم پروش آبزیان می باشد و از طرفی رشد روز افزون جمعیّت در كشور موجب گشته تا مسئله...