برچسب گذاری توسط: شهید مرتضی مطهری

دانلود تحقیق زن از دیدگاه شهید مرتضی مطهری 45 صفحه + doc

ازنظر مطهری زندگی اجتماعی آدمی برخلاف زندگی اجتماعی حیوانات همواره دستخوش تغییر وتحول است طبیعت انسان را بالغ و آزاد و خود سرپرست قرار داده است انسان راه خود را به کمک عقل وعلم...