برچسب گذاری توسط: شیب شیروانی ها در خاكریزی و خاكبرداری

تحقیق خاكریزی 62 صفحه + doc

عمل تراكم و كوبیدن لایه های سنگریزی باید آنقدر ادامه یابد تا احتمال هیچ گونه نشست ، تقلیل ، حجم ، جا به جایی و یا كاهش ضخامت قشرهای كوبیده شده وجود نداشته باشد...