برچسب گذاری توسط: شیر‎ ‎با‎ ‎محرك‎ ‎الكتروموتور‎ Electric motor operated valves ‎

شیرهای صنعتی 95 صفحه + zip

شیر چسیت؟ شیر وسیله مكانیكی است برای بستن یا به عبارت دیگر تغییر دادن فشار جریان مایع عبوری از آن عمل تنظیم یك شیر با حركت عنصر دریچهای شكل )اشكال كروی، سماوری، كشویی، دیسكی...