برچسب گذاری توسط: شیوه ارزشیابی پروژه مهارت شغلی مدیریت اموزشی

شیوه ارزشیابی پروژه مهارت شغلی مدیریت اموزشی 96 صفحه + doc

قرن بیستم علاوه بر پیشرفتهای چشمگیر در قلمروهای علم تكنولوژی ، شاهد توسعة روزافزون نظامهای آموزش و پرورش رسمی در كشورهای مختلف جهان بود به موازات این توسعه ، مدیریت آموزشی نیز در اغلب...