برچسب گذاری توسط: شیوه های معماری ایران

تاریخچه معماری ایران 35 صفحه + doc

در ایران، اولین نمونه های هنر و معماری در منطقه خرا سان شكل گرفت در اینمنطقه شاهد شكل گیری اولین شیوه معماری ایران پس از اسلام هستیم اینشیوه كه به خراسانی یاشبستانی معروف گردید،...