برچسب گذاری توسط: صادرات سبزیجات خشک

بررسی بازار سبزیجات خشک 90 صفحه + doc

با توجه به اینكه در ایران انوع آب و هوا وجود دارد و شرایط و اقلیم نیز متنوع می باشد در نتیجه تنوع سبزیجات آن بسیار می باشد و همچنین سبزیجات ایران بواسطه ی...