برچسب گذاری توسط: صلاحیت آزمایشگاه‎های آزمون و كالیبراسیون

آزمون و كالیبراسیون و اندازه گیری 23 صفحه + doc

مراجع تأیید صلاحیت كه صلاحیت آزمایشگاه‎های آزمون و كالیبراسیون را به رسمیت می‎شناسند بایستی1 این استاندارد را به عنوان مبنای تأیید صلاحیت به كار برند در بند 4 الزامات مربوط به مدیریت صحیح و...