برچسب گذاری توسط: صنایع بافندگی

تکنولوژی اندازه گیری زیردست پارچه جهت تعیین كیفیت پارچه 48 صفحه + doc

توسعۀ روزافزون منسوجات و صنایع بافندگی به کاربرد موفقیت آمیز روشهای معتبر عینی برای تعیین مشخصات ، پیش بینی و کنترل کیفیت عملکرد پارچه ها وابسته است در دهۀ گذشته نمونه های متعددی از...